De Brug Klucht

Misbruik van het ongeluk

Vanwege de plannen voor het opwaarderen van de Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl is er eerder een zorgvuldig proces doorlopen. Dit heeft in 2015 geresulteerd in een voorkeursvariant voor een nieuwe Paddepoelsterbrug die in 2023 gerealiseerd zou worden. Naast alle belangengroepen die indertijd keurig in kaart zijn gebracht waren hier de gemeente Groningen, de provincie Groningen en RWS bij betrokken. In de 2e fase van het project zou deze voorkeursvariant worden gerealiseerd en hier was 15 miljoen euro voor gereserveerd.

(visualisatie van de gekozen voorkeursvariant)

Er is echter nog een brug die men ook graag zou willen aanpakken en dat is de busbaanbrug. In een bestuurlijk overleg over de infrastructuur van november 2018 wordt besloten dat het geld wat oorspronkelijk voor de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug was bedoeld nu ook aan de busbaanbrug mag worden besteed. De deelnemers aan het bestuurlijke overleg komen nu eenzijdig tot de conclusie dat er bespaard moet worden op de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug zodat er meer geld beschikbaar komt voor de busbaanbrug. In de brief die hierover op 27-11-2018 aan de gemeenteraad van Groningen wordt gestuurd valt het volgende te lezen:"Rijkswaterstaat geeft aan dat de reparatiekosten relatief hoog zijn, en de voorkeur heeft om de alternatieven te onderzoeken, waaronder de variant waarin de brug niet meer terugkomt maar er investeringen gedaan worden in de fietsinfrastructuur voor het verbeteren en vergroten van de veiligheid van de fietsverbindingen naar de stad".

Wat opvalt in deze brief is dat de veiligheid van de brug geen issue lijkt te zijn. Verder hebben een zeer beperkt aantal omwonenden een brief gekregen van RWS waarin ook wordt aangegeven dat de brug niet zal worden gerepareerd: "Afgelopen maanden heeft Rijkswaterstaat onderzocht wat er nodig is om de brug te herstellen. Helaas vallen de kosten voor herstel duurder uit dan verwacht. Dit komt omdat de beschadiging aan het draaimechanisme van de brug ernstiger is dan eerst werd aangenomen. Rijkswaterstaat en gemeente Groningen hebben DAAROM besloten om het herstel met een jaar uit te stellen en direct te werken aan een structurele oplossing." Doordat de Brug Terug belangengroep de gebruikers van de brug oproept aanwezig te zijn bij de eerste inloopavond is de opkomst overweldigend. Wij zijn zelf ook aanwezig en lezen een verklaring voor en spelen deze drie video's af.

RWS begint na het toenemende verzet tegen de gang van zaken steeds meer haar argumentatie te veranderen. In tegenstelling tot de eerdere bewering over de te hoge kosten van reparatie zegt RWS nu dat ze de Paddepoelsterbrug al lange tijd zeer gevaarlijk vind. Zo valt er in een reactie op vragen van Tom Rustebiel gemeente raadslid voor D'66 te lezen dat er al vijf jaar lang maatregelen genomen zouden zijn bij de Paddepoelsterbrug.

"Om de veiligheid voor de scheepvaart, de omwonenden en de gebruikers van de brug te waarborgen, zijn er al vijf jaar verkeersmaatregelen actief omdat de infrastructuur ter plekke niet voldoet. Dit gaat om het verlagen van de snelheid van de scheepvaart en het plaatsen van verkeerslichten en extra bebording ter waarschuwing schippers." De aanvaring heeft volgens Rijkswaterstaat duidelijk gemaakt dat de maatregelen niet afdoende zijn en de brug slecht zichtbaar is voor de schippers. Na onderzoek van deze beweringen moeten we constateren dat deze alle drie niet kloppen. Inmiddels is de Groningse gemeenteraad op basis van de beweringen van RWS verkeerd geïnformeerd. Er was geen snelheidsbeperking bij de Paddepoelsterbrug anders dan op de rest van de vaarweg, er waren geen extra borden en de lichten die er zijn zijn bij elke brug. Verder claimt RWS dat het ongeluk aantoont dat de brug slecht zichtbaar zou zijn. Dit is om een aantal redenen opmerkelijk. Ten eerste moet RWS tegen deze tijd al lang middels een intern onderzoek een sterk vermoeden hebben dat het ongeluk door een bedieningsfout is gekomen. Ten tweede zegt zij in deze periode tegen ons niks over de oorzaak van de aanvaring te kunnen zeggen en tot slotte als laatste waarom heeft RWS in al die jaren nooit iets gedaan aan de zichtbaarheid mocht het waar zijn dat zij zich hier zorgen over maakt.

Op een klankbordgroep bijeenkomst met RWS op 14 februari 2019 geeft RWS toe dat deze drie argumenten niet kloppen, maar blijft bij haar standpunt dat de huidige brug veel te gevaarlijk is en al lange tijd intern "op rood" staat en daarom niet zal worden teruggeplaatst. We vragen RWS om met aanvullend bewijs te komen dat zij de brug al langere tijd als gevaarlijk hebben aangemerkt. Hierop ontvangen we een rapport over het verbeteren van de Veiligheid van de Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl van januari 2018. Onze verbazing was groot toen we bij het doornemen van dit rapport geen enkele verwijzing naar gevaren van de Paddepoelsterbrug heb kunnen vinden. Zowel bij de genomen als de te nemen maatregelen komt de Paddepoelsterbrug niet voor. Dit rapport bevestigt ons vermoeden dat het veiligheidsargument een gezocht argument is.

Ondanks dat we keer op keer de veiligheidsargumenten hebben weten te weerleggen blijft RWS maar volharden in het verzinnen van nieuwe "feiten". Zo zijn er ongelukken gebeurt bij de brug die dan later weer bijna aanvaringen blijken te zijn of die toch minder in aantal zijn dan eerder beweert en de twee die dan overblijven blijken uiteindelijk een bedieningsfout. Verder lezen we in de krant dat RWS er niet in slaagt het vaarwegbeeld voldoende in beeld te brengen en dat RWS zelfs nog heeft gekeken naar het plaatsen van een extra camera maar ook dat mocht niet baten. Wonderlijk omdat het om een kaarsrecht overzichtelijk kanaal gaat, mocht bediening op afstand het hier niet lukken, waar dan wel? En hoe onoverzichtelijke is de situatie dan vanuit de bedieningspost? Gelukkig weten we beelden te vinden vanuit de bedieningspost van de Paddepoelsterbrug.

Mieke Attema waarnemend directeur RWS Noord Nederland weet vervolgens zonder schaamte uit te leggen wat de Paddepoelsterbrug nu uiteindelijk zo gevaarlijk maakt dat RWS wel heeft moeten adviseren om de brug niet terug te plaatsen. Let op het betreft hier dus een kaarsrecht kanaal: "De Bocht van Attema".